Over ons

Full 1
Over ons
Full 1
Over ons

“gelegen aan een kruising van wegen, zijn zij zich bewust de last te dragen, die een politieke verdeling van Europa hen oplegt.
Het is hun noodlot thuis te horen in de periferie van hun land, indien men althans zich laat verstikken in de gedachtegang
dergenen, die gewoon zijn tegen grenzen als tegen muren aan te kijken”

  Land zonder Grens (boek Prof. Dr. J. Lejeune, 1960)

De Stichting Geen Grens heeft ten doel het in de meest ruime zin des woords verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking op alle niveaus, primair binnen de euregio Maas-Rijn, mede ter slechting van nog bestaande barrières tussen de burgers in de euregio’s en Europa, het slaan van bruggen tussen de burger en de (eu)regionale en (inter)nationale overheden, en dit ter bevordering van de cohesie binnen de grensregio’s, alsook ter verdieping en verbreding van het bewustzijn bij burgers, bestuurders en maatschappelijke organisaties aangaande het grote economische en maatschappelijke ontwikkelingspotentieel van de Euregio, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van eigen activiteiten en/of door het leveren van een bijdrage aan activiteiten die invulling geven aan de genoemde doelstelling, alsmede door het aanspreken/aanmoedigen van betrokkenen op hun rol bij de verdere ontwikkeling van de Euregio.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting beoogt het algemeen belang.